استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.900.000
  • مساحت شروع از 108 Sqr