استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 470.000
 • مساحت شروع از 110 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 435.000
 • مساحت شروع از 47 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 690.000
 • مساحت شروع از 100 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 640.000
 • مساحت شروع از 80 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 420.000
 • مساحت شروع از 60 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 61.000
 • مساحت شروع از 51 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 295.000
 • مساحت شروع از 60 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 455.000
 • مساحت شروع از 91 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 324.000
 • مساحت شروع از 70 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 177.000
 • مساحت شروع از 137 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از $ 113.000
 • مساحت شروع از 90 Sqr