استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.335.000
  • مساحت شروع از 75 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 3.400.000
  • مساحت شروع از 200 Sqr