استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.050.000
  • مساحت شروع از 72 Sqr