استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 440.000
  • مساحت شروع از 80 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.460.000
  • مساحت شروع از 131 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از $ 117.450
  • مساحت شروع از 87 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.236.000
  • مساحت شروع از 124 Sqr