استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 671.000
  • مساحت شروع از 100 Sqr