استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.036.000
 • مساحت شروع از 92 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.450.000
 • مساحت شروع از 180 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 950.000
 • مساحت شروع از 200 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 975.000
 • مساحت شروع از 250 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 4.200.000
 • مساحت شروع از 450 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 290.000
 • مساحت شروع از 73 Sqr