استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 650.000
  • مساحت شروع از 71 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.200.000
  • مساحت شروع از 120 Sqr