استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.096.000
 • مساحت شروع از 70 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.159.000
 • مساحت شروع از 76 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 940.000
 • مساحت شروع از 74 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.170.621
 • مساحت شروع از 67 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 617.000
 • مساحت شروع از 52 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 748.000
 • مساحت شروع از 105 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 700.000
 • مساحت شروع از 82 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.362.000
 • مساحت شروع از 145 Sqr