استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 470.000
  • مساحت شروع از 100 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از $ 63.000
  • مساحت شروع از 118 Sqr