استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 915.000
  • مساحت شروع از 120 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 61.000
  • مساحت شروع از 0 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 671.000
  • مساحت شروع از 100 Sqr