استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.873.000
  • مساحت شروع از 86 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 3.656.000
  • مساحت شروع از 159 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 440.000
  • مساحت شروع از 80 Sqr