استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.143.000
  • مساحت شروع از 69 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.206.000
  • مساحت شروع از 64 Sqr