استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.983.000
  • مساحت شروع از 86 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 4.044.000
  • مساحت شروع از 160 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 440.000
  • مساحت شروع از 80 Sqr