استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.036.000
  • مساحت شروع از 92 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 595.000
  • مساحت شروع از 91 Sqr