استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.170.621
  • مساحت شروع از 67 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.200.000
  • مساحت شروع از 120 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 61.000
  • مساحت شروع از 51 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 671.000
  • مساحت شروع از 100 Sqr